June 16, 2024

Butterfly On Your Shoulder肩上蝶(Jian Shang Die) By Jin Zhiwen金志文 & Laya Tang Xiaofei汤晓菲

Pinyin Lyrics, English Lyrics (Translation), Info/About, Background Story, Covers & Versions, Chords, Video, and Download/mp3 of Butterfly On Your Shoulder肩上蝶(Jian Shang Die) By Jin Zhiwen金志文 …

Butterfly On Your Shoulder肩上蝶(Jian Shang Die) By Jin Zhiwen金志文 & Laya Tang Xiaofei汤晓菲 Read More

Fly Away远走高飞(Yuan Zou Gao Fei) Women in Beijing OST By Jin Zhiwen金志文

Pinyin Lyrics, English Lyrics (Translation), Info/About, Background Story, Covers & Versions, Chords, Video, and Download/mp3 of Fly Away远走高飞(Yuan Zou Gao Fei) Women in Beijing OST …

Fly Away远走高飞(Yuan Zou Gao Fei) Women in Beijing OST By Jin Zhiwen金志文 Read More

Just like Your Tenderness恰似你的温柔(Qia Si Ni De Wen Rou) Spicy Hot In Love OST By Jin Zhiwen金志文 & Kimiko罗震环

Pinyin Lyrics, English Lyrics (Translation), Info/About, Background Story, Covers & Versions, Chords, Video, and Download/mp3 of Just like Your Tenderness恰似你的温柔(Qia Si Ni De Wen Rou) …

Just like Your Tenderness恰似你的温柔(Qia Si Ni De Wen Rou) Spicy Hot In Love OST By Jin Zhiwen金志文 & Kimiko罗震环 Read More

Give Me Some Time To Be Lonely给我一点寂寞的时间(Gei Wo Yi Dian Ji Mo De Shi Jian) Daddy, Be With Me OST By Jin Zhiwen金志文

Pinyin Lyrics, English Lyrics (Translation), Info/About, Background Story, Covers & Versions, Chords, Video, and Download/mp3 of Give Me Some Time To Be Lonely给我一点寂寞的时间(Gei Wo Yi …

Give Me Some Time To Be Lonely给我一点寂寞的时间(Gei Wo Yi Dian Ji Mo De Shi Jian) Daddy, Be With Me OST By Jin Zhiwen金志文 Read More